ระบบบริหารจัดการ API ส่วนกลาง

ภารกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (DT) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)